JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
Active boolean R True MBean Attribute.
AllNotificationIDs java.util.Vector R [] MBean Attribute.
SendPastNotifications boolean RW True False MBean Attribute.
Empty boolean R True MBean Attribute.
NbNotifications int R 0 MBean Attribute.

List of MBean operations:


java.lang.Integer addNotification()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)
p2 java.lang.String (no description)
p3 java.lang.Object (no description)
p4 java.util.Date (no description)
p5 long (no description)
p6 long (no description)
p7 boolean True False (no description)

java.lang.Long getNbOccurences()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

void start()

MBean Operation.


java.lang.Integer addNotification()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)
p2 java.lang.String (no description)
p3 java.lang.Object (no description)
p4 java.util.Date (no description)
p5 long (no description)
p6 long (no description)

java.lang.Long getPeriod()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

java.lang.String getNotificationMessage()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

java.lang.Object getNotificationUserData()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

java.lang.Integer addNotification()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)
p2 java.lang.String (no description)
p3 java.lang.Object (no description)
p4 java.util.Date (no description)
p5 long (no description)

void removeNotifications()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)

java.util.Vector getNotificationIDs()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)

java.lang.Integer addNotification()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.String (no description)
p2 java.lang.String (no description)
p3 java.lang.Object (no description)
p4 java.util.Date (no description)

java.lang.String getNotificationType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

void removeNotification()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

java.lang.Boolean getFixedRate()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

void removeAllNotifications()

MBean Operation.


java.util.Date getDate()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 java.lang.Integer (no description)

void stop()

MBean Operation.