JBoss

JMX MBean View

Back to Agent View Refresh MBean View

MBean description:

Management Bean.

List of MBean attributes:

Name Type Access Value Description
objectName java.lang.String R jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=ServiceModule,name=cluster-service.xml MBean Attribute.
deploymentDescriptor java.lang.String R ${jboss.partition.name:DefaultPartition} ${jboss.bind.address} False 30000 jboss:service=Naming jboss:service=Naming jboss:service=${jboss.partition.name:DefaultPartition} /HASessionState/Default 0 jboss:service=${jboss.partition.name:DefaultPartition} ${jboss.bind.address} 1100 1101 50 jboss.system:service=ThreadPool false ${jboss.bind.address} ${jboss.partition.udpGroup:230.0.0.4} 1102 16 org.jboss.ha.framework.interfaces.RoundRobin ${jboss.bind.address} 4447 jboss:service=Naming 1 300 300 60000 ${jboss.bind.address} 4446 ${jboss.bind.address} 0 false jboss:service=TransactionManager jboss:service=Naming jboss:service=${jboss.partition.name:DefaultPartition} jboss.cache:service=InvalidationManager jboss.cache:service=InvalidationManager DefaultJGBridge MBean Attribute.
EventTypes [Ljava.lang.String; R
j2ee.object.created
j2ee.object.deleted
MBean Attribute.
statisticsProvider boolean R False MBean Attribute.
MBeans [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dDefaultPartition
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dHASessionState
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dHAJNDI
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dinvoker%2ctype%3djrmpha
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss%3aservice%3dinvoker%2ctype%3dpooledha
jboss.management.local:J2EEApplication=null,J2EEServer=Local,ServiceModule=cluster-service.xml,j2eeType=MBean,name=jboss.cache%3aservice%3dInvalidationBridge%2ctype%3dJavaGroups
MBean Attribute.
stateManageable boolean R False MBean Attribute.
javaVMs [Ljava.lang.String; R
jboss.management.local:J2EEServer=Local,j2eeType=JVM,name=localhost
MBean Attribute.
eventProvider boolean R True MBean Attribute.
server java.lang.String R unknown server name MBean Attribute.
parent java.lang.String RW MBean Attribute.

List of MBean operations:


void addChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getEventType()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

java.lang.String getjavaVM()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)

void removeChild()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 javax.management.ObjectName (no description)

java.lang.String getMBean()

MBean Operation.

Param ParamType ParamValue ParamDescription
p1 int (no description)